Obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości jest zapewnienie odpowiedniego utrzymania stanu technicznego obiektu, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, urządzeń elektrycznych oraz przegląd instalacji elektrycznej w wymaganym przez prawo czasie i zakresie.

 

Wszystkie użytkowane instalacje elektryczne powinny być poddawane okresowym przeglądom, które w zakresie obejmują oględziny, próby i pomiary instalacji. Konieczność wykonywania pomiarów jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo Budowlane (Art. 62. 1 pkt 2.; Dziennik Ustaw 2017 poz. 1332). Okres wykonywania pomiarów zależy od rodzaju obiektu, w którym jest instalacja elektryczna. Zazwyczaj jest to okres określony jako „nie rzadziej niż pięć lat” w instalacjach, które nie są narażone na szkodliwe czynniki.

Dodatkowo należy pamiętać o wykonywaniu corocznych pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego oraz wyłącznika przeciwpożarowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz 563).

Co podlega przeglądom i jak powinien wyglądać?

Przede wszystkim, należy zadbać o dokładny i rzeczywisty przegląd instalacji elektrycznej. Daje to pewność własnego bezpieczeństwa lub pracowników, a nie jedynie spokój spełnienia obowiązku i oszczędności w budżecie. Podczas rzeczywistego okresowego przeglądu instalacji elektrycznej wykonywane są:

 • Oględziny wizualne skupiające się na ocenie jakości wykonanej elektrycznej, sposobie prowadzenia instalacji, jakości mocowania gniazd, połączeń wyrównawczych.
 • Pomiary elektryczne rozpoczyna się od sprawdzenia stanu izolacji przewodów, określających czy w instalacji są uszkodzone przewody mogące powodować zwarcia prowadzące do pożarów.

Pomiary pozwalają sprawdzić czy instalacja ma odpowiednie i sprawne zabezpieczenia odpowiadające za rozłączanie obwodów:

 • W których powstaje zwarcie lub przeciążenie nadmiernym podłączeniem urządzeń do jednego obwodu,
 • Zabezpieczających zdrowie i życie użytkowników instalacji elektrycznej powodowane powstawaniem napięcia na obudowach urządzeń lub innych metalowych elementów,
 • Instalacji odgromowej pod względem ciągłości instalacji i odpowiedniego uziemienia.

Zadbaj także o sprawdzenie połączeń w Twojej rozdzielnicy, a także jej pomiar termowizyjny.

Wykonanie sprawdzenia prawidłowości połączeń w rozdzielnicy elektrycznej, a także jej pomiar termowizyjny pozwoli wykluczyć zagrożenie pożarowe i uszkodzeń sprzętów. Pomiar ten jest o tyle ważny, że pozwala wykluczyć niedopatrzenia przy samych oględzinach wizualnych.

 

Ten przykład jednej z dużych rozdzielnic, w której zidentyfikowaliśmy niedokręcony przewód N (neutralny) przy którego przerwaniu, było zagrożenie uszkodzenia sprzętów. Jego niedokręcenie spowodowało iskrzenie się przewodu, a tym samym wydzielanie wysokiej temperatury w czasie pomiarów około 100 stopni C i uszkodzenie izolacji.

Jak często wykonywać przeglądy ?

Okresy między wykonywanymi przeglądami są zależne od rodzaju obiektu i występujących w nim czynników wpływających na stan instalacji elektrycznej, natomiast można podzielić je na kilka grup:

 • Obligatoryjne przeglądy wykonywane „nie rzadziej niż co 1 rok” czyli sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego, instalacji odgromowej oraz testu wyłącznika przeciwpożarowego.
 • Obligatoryjne „nie rzadziej niż co 5 lat” obejmujące zakres coroczny oraz sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych, wyłączników nadprądowych, stanu izolacji przewodów, ciągłości przewodów ochronnych/wyrównawczych.
 • Każdorazowo w przypadku wykonania zmian połączeń w instalacjach, dokonywany w miejscu wprowadzonych zmian.
 • W zależności od czynników występujących w pomieszczeniach, stosuje się okresy wg. zaleceń zgodnych z poniższą tabelą.

Pamiętaj! Przegląd instalacji to nie tylko obowiązek ustawowy.

Przegląd instalacji to nie tylko obowiązek, ale również sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa Twojej instalacji elektrycznej oraz zapewnienie użytkownikom. Niewykonanie przeglądu instalacji elektrycznej nie tylko skutkuje możliwym nałożeniem kar przez ustawodawcę za niewykonanie obowiązku, ale również w przypadku uszkodzenia sprzętów, porażenia prądem, czy też pożarów ubezpieczyciel może utrudnić lub uniemożliwić pozyskanie odszkodowania w wyniku wystąpienia jednego z wyżej wymienionych czynników.

Co dalej?

Sprawdź czy posiadasz aktualne badanie instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej. Jeśli nie posiadasz aktualnych pomiarów pobierz poniżej wskazany plik i zaplanuj odpowiednio przegląd instalacji elektrycznej.

Masz aktualne przeglądy ? Zaplanuj daty ich kolejnego wykonania

Poniżej znajdziesz link do tabeli, dzięki której zaplanujesz daty kolejnych przeglądów, zawierający również pozycję do uzupełniania dat przeglądów instalacji sanitarnej oraz urządzeń przeciwpożarowych.

POBIERZ PDF

W celu uzupełnienia tabeli niezbędne będzie odszukanie w dokumentacji nieruchomości:

 • Ostatnio wykonanego przeglądu instalacji elektrycznej
 • Protokołu z przeglądu instalacji gazowej
 • Przeglądu instalacji kominowej
 • Książka obiektu budowlanego

Pamiętaj! Skontaktuj się z naszą firmą ECPLUS w celu wykonania pomiarów elektrycznych w Twojej instalacji.

Pozdrawiamy,
zespół ECPLUS.PL