Dotychczas dzieliłem się wiedzą w zakresie optymalizacji kosztów i zużycia energii wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa, tym razem przygotowałem krótki poradnik dla wszystkich, którzy chcą oszczędzać w swoich gospodarstwach domowych. Porady będą w pierwszej kolejności dotyczyły kosztów gazu ziemnego oraz czynności, które mogą zostać podjęte przez mikroprzedsiębiorstwa wykorzystujące gaz. W poradniku tym skupiam się na zapoznaniu z taryfą jednego ze sprzedawców oraz dystrybutora gazu w Polsce.

 Zadbaj o swój budżet domowy.

W obecnych czasach większość firm zaczyna oszczędzać, aby być bardziej konkurencyjnymi na rynku i ograniczyć koszty związane z prowadzeniem działalności. Dużą wagę przykłada się do kosztów związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej oraz gazu. Oszczędności w tym obszarze wynikają w dużej mierze ze zmian legislacyjnych, jakie wprowadza Unia Europejska względem Państw członkowskich oraz ustawa Prawo Energetyczne w Polsce, w roku 2017 duże przedsiębiorstw podlegały konieczności wykonania Audytu Efektywności Energetycznej. Chcemy dbać o środowisko, które nas otacza, więc wprowadzamy zmiany związane z obniżeniem zużycia mediów energetycznych. Tym samym zmniejszają one emisję gazów cieplarnianych powstających w wyniku produkcji ciepła i energii elektrycznej. Zazwyczaj skupiamy się na oszczędnościach energii elektrycznej, co jest uzasadnione dużym jej wykorzystaniem (większość obiektów zasilanych jest energią elektryczną). Podejmujemy działania mające na celu redukcję zużycia energii, jest jednak również możliwość, która nie wymaga nakładów finansowych. Są to optymalizacje kosztów poprzez dostosowanie warunków umów dostaw energii do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Jako odbiorcy indywidualni, jakimi jesteśmy, w przeciwieństwie do większych przedsiębiorstw (klientów biznesowych), mamy jedynie dwa sposoby optymalizacji kosztów oraz warunków umów związanych z dostawami gazu: zmianę sprzedawcy gazu oraz zmianę grupy taryfowej. Ograniczenie to wynika z faktu, iż w naszych mieszkaniach zużywamy bardzo mało gazu w stosunku do przedsiębiorstw.

Pierwszą opcją jaką możemy rozpatrzyć pod względem optymalizacji kosztów jest zmiana sprzedawcy. Mamy taką możliwość od momentu liberalizacji rynku gazu w Polsce, która miała miejsce w 2011 roku. Obecnie do dyspozycji mamy wielu sprzedawców gazu ziemnego, zazwyczaj są to te same spółki, które świadczą również usługi w zakresie dostaw energii elektrycznej. Możemy wybrać dowolnego sprzedawcę na podstawie publikowanych taryf sprzedaży gazu lub promocji związanych ze zmianą dotychczasowego sprzedawcy, które ogłaszane są na stronach internetowych. Warto zagłębić się w szczegóły regulaminów promocji i nie bazować tylko na informacji „zwrot 300 zł”, „brak kosztów przez pierwsze 3 miesiące”, ponieważ niejednokrotnie odbiorca wykorzystujący niewielką ilość gazu, może nie być kwalifikowany do obniżki kosztów lub zwrotu związanego ze zmianą sprzedawcy.

Drugą opcją są zmiany grup taryfowych, którym poświęcam tutaj nieco więcej miejsca, po to by łatwiej było zrozumieć jakie są różnice między obiema opcjami. Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest taryfa – jest to zbiór cen, stawek oraz warunków ich stosowania opracowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne. Opłaty wchodzące w skład faktury za gaz zawierają:

 • Cenę 1kWh zużywanego gazu sprzedawcy i dystrybutora
 • Koszty abonamentu miesięcznego za świadczenie usług rozliczeń i dostaw gazu do odbiorcy

Taryfy sprzedaży i dystrybucji gazu można znaleźć opublikowane na stronach internetowych dostawców gazu oraz Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Odbiorcy kwalifikowani są do grup taryfowych pod względem trzech czynników:

 • rocznej ilość odbieranego paliwa gazowego, która stanowi podstawę kwalifikacji do grupy odbiorców indywidualnych (taryfy w-1 i w-2) oraz małych przedsiębiorstw (taryfy w-3 i w-4).
 • mocy zamówionej, która dotyczy przedsiębiorstw w grupach wyższych niż w5
 • wskaźnika nierównomierności poboru w grupach wyższych niż w5

W naszym przypadku będzie to jedynie jeden warunek, jakim jest roczny pobór paliwa gazowego, zatem będziemy poruszać się w grupach taryfowych W-1, W-2 oraz W-3, która dotyczy mikro i małych przedsiębiorstw. Wymienione grupy składają się z dodatkowych parametrów, jakimi są ilości odczytów gazomierza, dokonywane przez dystrybutora gazu oraz ilości odczytów jakie musi dokonać odbiorca.

Tabela 1. Zestawienie grup taryfowych i warunków kwalifikacji dla Odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego (grupa o symbolu W)

Grupa taryfowa Moc umowna
[b] (kWh/h)
Roczna ilość umowna
[a] (kWh/rok)
Liczba odczytów OSD
w roku umownym
Liczba odczytów
odbiorcy w
roku umownym
W-1.1 b ≤ 110 a ≤ 3 350 1
W-1.2 b ≤ 110 a ≤ 3 350 2
W-1.12T b ≤ 110 a ≤ 3 350 1 12
W-2.1 b ≤ 110 3 350 < a ≤ 13 350 1
W-2.2 b ≤ 110 3 350 < a ≤ 13 350 2
W-2.12T b ≤ 110 3 350 < a ≤ 13 350 1 12
W-3.6 b ≤ 110 13 350 < a ≤ 88 900 6
W-3.9 b ≤ 110 13 350 < a ≤ 88 900 9
W-3.12T b ≤ 110 13 350 < a ≤ 88 900 1 12
W-4 b ≤ 110 a > 88 900 12
W-5 b ≤ 110    

 

W zestawieniu grup taryfowych o symbolu W (tab. 1) widać, że odbiorca dokonuje odczytów jedynie w grupach zakończonych numerem 12T (np. W-1.12T). Można by zadać sobie pytanie o sensowność takiego działania. Dla chcących płacić co miesiąc za rzeczywiście wykorzystany gaz będzie miało to znaczenie, natomiast mija się to z celem ponieważ:

 • jesteśmy zobowiązani do dokonywania comiesięcznych odczytów, jeśli nie dostarczymy odczytu dostawca gazu wystawi nam fakturę prognozową tak jak w przypadku pozostałych grup zakończonych numerem 1 lub 2 (np. W-1.1)
 • płacimy większą kwotę miesięczną za abonament (ok. dwukrotnie większą tab.2)
 • płacimy tę samą kwotę za wykorzystany gaz (tab.2 i tab.3)

W przypadku pozostałych grup (zakończonych numerem 1 lub 2), odczytów dokonuje dystrybutor. Oznacza to, że otrzymujemy rozliczenia końcowe, czyli faktury korygujące do faktury zaliczkowych, wystawiane każdorazowo na podstawie rzeczywistych odczytów gazomierza. Tutaj warto sprawdzać swoje wskazania gazomierza, gdyż często zdarzają się pomyłki w odczycie i rozliczenia na podstawie błędnego odczytu. W taryfie sprzedawcy głównym elementem, który kosztowo wyróżnia grupy jest stawka abonamentowa naliczana za każdy miesiąc świadczenia usługi. W przypadku taryfikatora sprzedawcy, cena za zużycie gazu nie zmienia się od grup w-1 do grupy w4. Jeżeli chodzi o koszty dystrybucji gazu (tab. 3) różnice widoczne są w opłacie za zużyty gaz oraz kosztach abonamentowych.

Często zdarza się, że jesteśmy w grupie taryfowej wyższej niż powinniśmy, a jednocześnie w niedogodnym dla nas sposobie rozliczenia.

Czasami pozostawianie w wyższej grupie taryfowej wynika z tego iż cena za 1kWh jest niższa w taryfie dystrybutora. Natomiast należałoby sobie zadać pytanie, czy jest to dla nas kluczowy składnik faktury. Różnice wskazano na przykładzie porównania kosztów w różnych taryfach tabeli 4. Biorąc pod uwagę dane przy rocznym zużyciu gazu na poziomie 300 m3, różnica w kosztach może sięgać 110 zł rocznie. Czy warto walczyć o 110zł? Pytanie należy zadać sobie, ale najłatwiej uzyskać odpowiedź w postaci procentowej, czyli jak dużą wartość w stosunku do rocznej opłaty stanowi kwota oszczędności jaką możemy zyskać. Wartość 110 zł stanowi 18% z rocznej opłaty, to znaczy, że w ciągu roku koszty pomniejszą się nam o 2 miesięczne rachunki. W przypadku, gdy wykorzystujemy w mieszkaniu/domu mniej gazu to ta zmiana będzie dla nas jeszcze korzystniejsza (możemy osiągnąć oszczędność na poziomie ok. 29%).

Zatem warto przyjrzeć się, w której taryfie jesteś rozliczany za gaz ziemny. Czy koszt oszczędności z abonamentu jest wyższa niż oszczędność wynikająca z ceny 1kWh gazu, którą zyskamy będąc w wyższej grupie taryfowej.

Tabela 4. Kalkulacja kosztów sprzedaży i dystrybucji gazu w podziale na grupy taryfowe w-1 oraz w-2

Dla porównania spójrzmy na niedopasowanie grupy przy wyższym zużyciu gazu (tab. 5), różnice mogą sięgać około 300 zł rocznie.

Tabela 5. Kalkulacja kosztów sprzedaży i dystrybucji gazu w podziale na grupy taryfowe w-2 oraz w-3

Wiemy już jaka jest różnica w taryfach, jak duże znaczenie całościowo mają koszty wykorzystania gazu a jaki udział stanowią koszty abonamentu. W celu dokonania wszelkich zmian w warunkach umowy powinniśmy się zwrócić do naszego sprzedawcy gazu z wnioskiem o zmianę grupy taryfowej. Natomiast część sprzedawców gazu w Polsce oferuje obsługę za pomocą tzw. ebok, czyli „elektronicznego biura obsługi klienta” i za jego pomocą wybrać odpowiednią dla siebie taryfę. Czynności jakie musimy wykonać zajmują około 30 min, a satysfakcja z wygenerowania oszczędności w swoim budżecie domowym jest nieoceniona. Zmianę taryfy można dokonać raz w roku, a czas związany z jej aktualizacją to okres do dwóch miesięcy.

Pamiętaj!

 • określ jakie jest twoje roczne zużycie gazu, zrobisz to na podstawie rocznego rozliczenia gazu
 • sprawdź, w której głównej grupie powinieneś się znaleźć (tabela 1 roczna ilość umowna)
 • określ czy zależy Ci na rzeczywistym rozliczeniu rocznym, półrocznym czy miesięcznym
 • sporządź wniosek o zmianę grupy taryfowej lub wybierz odpowiednią taryfę w ebok Twojego sprzedawcy

Życzę powodzenia w optymalizacji kosztów domowego budżetu. Zapraszam do zapoznania się znaszą ofertą oraz odwiedzenia naszego profilu na facebooku.